sabi consulting

IT service management (ITSM), neboli správa IT služeb, představuje metodiky a nástroje pro plánování, pořizování, správu a využívání informačních technologií takovým způsobem, aby co nejlépe a s optimálním využitím zdrojů (finančních, lidských, technických...) podporovaly potřeby dané organizace. 

Informační a komunikační technologie (ICT) dnes tvoří významnou položku rozpočtu téměř každého podniku i úřadu. Je tedy v zájmu organizace, aby výdaje na ICT byly úměrné jejich přínosům, zejména s ohledem na plnění primárních cílů organizace. Tyto cíle mohou být pro podnik generování zisku či budování dlouhodobé podnikatelské stability. Pro organizaci veřejné správy či místní samosprávy jsou primárními cíli zajištění správních postupů a poskytování veřejných služeb.

Ačkoliv vlastníci a manažeři vydávají za ICT nemalé finanční prostředky, velmi často jim chybí informace o tom, zda jsou ve skutečnosti optimálně využité. Za tímto účelem byly postupně vytvářené postupy a metody, které vedly k formulování ucelených metodických rámců a návazných nástrojů, především softwarových aplikací. Pro každý konkrétní případ, pro každou organizaci je při výběru vhodných metod a nástrojů ITSM nutné respektovat specifika dané organizace, jejího oboru činnosti, jejích cílů, způsobu fungování a další aspekty. Často je vhodné zvolit kombinaci příkladů nejlepší praxe z různých metodických rámců. 

Při návrhu systému řízení IT služeb využívám metodické rámce ITIL a CoBIT a na ně navazující metodiky rozvíjející specifické oblasti ITSM. V případě zájmu pomáhám firmám a organizacím zavést a rozvíjet systém řízení IT služeb v souladu s normou ISO 20000, včetně přípravy na certifikaci.